Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSHOP – ETABLISSEMENTEN STEVENS & CO NV

  1. Definities

Gebruiker (ook naar verwezen als “U”)

betekent elke entiteit (en natuurlijke persoon die optreedt in diens naam) die gebruik maakt van de Webshop voor professionele doeleinden.

Gebruiksvoorwaarden

betekent dit document die de voorwaarden voor het gebruik van de Webshop bevat.

Webshop

betekent het online verkoop platform van Etablissementen Stevens & Co NV beschikbaar via de website www.stevenshout.be en bedoeld voor de verkoop aan ondernemingen.

  1. Voorwerp

2.1.             Etablissementen Stevens & Co NV (hierna “Wij”) zijn de uitbaters van deze Webshop. Etablissementen Stevens & Co NV is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 98 (bus 404), 2000 Antwerpen, België en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.801.082. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze Webshop www.stevenshout.be/nl/contact

2.2.             Door het louter gebruik van de Webshop aanvaardt U de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. De aanpassingen worden bekendgemaakt op de Webshop en zijn van kracht vanaf hun bekendmaking.

2.3.             Wij raden U tevens aan om onze algemene voorwaarden en onze privacy voorwaarden aandachtig te lezen. Daarin staan de voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst die tussen U en Etablissementen Stevens & Co NV tot stand komt alsook de manier waarop Wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

  1. inhoud Webshop

3.1.             De Webshop bevat informatie over onze producten. Het is mogelijk om een aanvraag tot bestellingen in te dienen via de Webshop, doch hierdoor komt geen overeenkomst tussen Ons en de Gebruiker tot stand. Enige overeenkomst inzake de aan- en verkoop van onze producten komt pas tot stand van zodra wij Uw aanvraag tot bestelling per individuele e-mail hebben bevestigd conform onze algemene voorwaarden. Indien U meer informatie wenst te bekomen over Onze producten kunt ons contacteren.

3.2.             De informatie op deze Webshop wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie dat deze informatie volledig en correct is. Wij streven ernaar om deze Webshop zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks Onze inspanningen, de informatie of de inhoud van deze Webshop onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen Wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

3.3.             Eventuele klachten over onze Webshop kan U indienen op het volgend e-mailadres: info@stevenshout.be

  1. Intellectuele Eigendom

4.1.             De inhoud en vormgeving van deze Webshop is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Etablissementen Steven & Co NV, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten, rechten op computerprogramma’s en knowhow.

4.2.             Zonder de voorafgaande toestemming van Etablissementen Stevens & Co NV mag U daarom de inhoud en vormgeving van deze Webshop niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elk oneigenlijk gebruik van de bovenvermelde rechten kwalificeert als een inbreuk.

4.3.             De Etablissementen Stevens & Co NV neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de Webshop en diens inhoud en vormgeving te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

  1. Persoonsgegevens

5.1.                  Bij het gebruik van de Webshop worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwijzen in dat verband naar onze privacy voorwaarden, beschikbaar op: www.stevenshout.be/nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

6.1.             Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

6.2.             Alle geschillen die zouden voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Copyright © 2018 Etablissementen Stevens en Co All rights reserved. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.